Języki

  • English
  • 日本語
  • Polski
  • Русский

CompLearn e-Learning

Charakterystyka systemu e-learning

Nauka oraz procedury egzaminacyjne w ramach programu Akademii EITCA odbywa się wyłącznie online na platformie e-learning (CompLearn e-Learning).

W elastycznie organizowanym czasowo procesie dydaktycznym realizowanym za pośrednictwem komputera i Internetu, nie jest konieczna obecność fizyczna w salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, dzięki czemu wyeliminowane zostają liczne bariery (np. geograficzne, czasowe, etc.).

Po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności związanych z imienną rejestracją konta, każdemu uczestnikowi programu EITCA / EITC udostępniona zostaje platforma szkoleniowa e-learning, wykorzystująca rozwiązania sieciowe oraz asynchroniczne metodologię nauczania.

Zawartość platformy szkoleniowej e-learning

Program Akademii EITCA realizowany jest w ramach poszczególnych przedmiotów EITC (które w przypadku krajowej edycji na kierunkach EITCA/KC i EITCA/CG mogą być również realizowane oddzielnie, bez konieczności realizacji całego programu Akademii). W skład każdego przedmiotu EITC wchodzą wykłady, ćwiczenia lub laboratoria (niektóre wraz z interaktywnymi aplikacjami), konsultacje oraz egzaminy zaliczeniowe (w formie zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru) z poszczególnych przedmiotów EITC składających się na program EITCA.